Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden My T-Mobile

Voor het gebruik van je wachtwoord, de My T-Mobile diensten en de t-zones diensten gelden de volgende voorwaarden:

Definities
Internet: Een wereldwijd netwerk van computernetwerken, hostcomputers, databanken en telecommunicatienetwerken en voorzieningen.
My T-Mobile: De aanvullende dienst My T-Mobile waarmee de Klant op basis van zijn reguliere Internet-aansluiting toegang kan krijgen tot door T-Mobile beschikbaar gestelde informatie en diensten.
t-zones: De aanvullende dienst t-zones waarmee de Klant via zijn Aansluiting en op basis van de door T-Mobile verstrekte instellingen toegang kan krijgen tot daarvoor geschikte websites op het Internet.
Aansluiting, Klant, Overeenkomst: Voor deze begrippen gelden de definities zoals omschreven in artikel 1 van de Algemene voorwaarden T-Mobile PrePaid of de Algemene voorwaarden T-Mobile Abonnee.

2. Deze My T-Mobile en t-zones voorwaarden zijn van aanvullende toepassing op de Overeenkomst tussen de Klant en T-Mobile met betrekking tot het leveren van de My T-Mobile en t-zones diensten door T-Mobile aan de Klant.

3. De betreffende Algemene Voorwaarden voor de Overeenkomst (T-Mobile PrePaid of T-Mobile Abonnee) zijn onverkort van toepassing. Bij strijdigheid van de bepalingen van de betreffende Algemene Voorwaarden met deze voorwaarden, prevaleren deze voorwaarden.

4. De Klant is bekend met en gaat akkoord met de vastgestelde abonnement- en prepaid-tarieven voor de onder My T-Mobile aangeboden informatie en diensten. Deze tarieven worden vermeld bij de specifieke My T-Mobile diensten. Op het gebruik van t-zones is het voor de Klant geldende beltarief van toepassing.

5. Hoewel T-Mobile zich inspant om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van My T-Mobile en t-zones te realiseren, garandeert T-Mobile met nadruk geen ononderbroken of ongehinderde beschikbaarheid van My T-Mobile en t-zones.

6. My T-Mobile en t-zones worden beschikbaar gesteld onder de daarvoor geldende de technische gebruiksvoorwaarden, waarvan de Klant verklaart op de hoogte te zijn en waarmee de Klant zich akkoord verklaart. Deze voorwaarden worden vermeld bij de specifieke My T-Mobile en t-zones diensten. In het bijzonder geldt dat de Klant er zelf verantwoordelijk voor is dat hij beschikt over deugdelijk functionerende, voor My T-Mobile en t-zones vereiste hard- en software.

7. De Klant dient alle mogelijke maatregelen te nemen om zijn gebruikersnaam en wachtwoord te beschermen tegen kennisname door onbevoegden. De Klant is verantwoordelijk voor elk kwaadwillig of onrechtmatig gebruik hiervan en voor het gebruik dat door middel hiervan en/of door middel van zijn Aansluiting van My T-Mobile of t-zones wordt gemaakt.

8. De Klant is verplicht zich te houden aan de eisen die aan een redelijk gebruik van Internet, My T-Mobile en t-zones gesteld (kunnen) worden. Meer in het bijzonder zal de Klant My T-Mobile en t-zones niet gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde, de goede zeden en de algemeen voor Internetgebruik geldende normen.

9. T-Mobile verstrekt geen enkele garantie aangaande de inhoud van door derden via Internet aangeboden informatie en is daarvoor dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk. Verwijzingen naar Internetsites van derden worden slechts gedaan om de Klant te informeren. T-Mobile is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites, noch voor het gebruik dat de Klant maakt van de op deze sites aangeboden informatie of diensten.

10. Op de via My T-Mobile en t-zones aangeboden informatie kunnen intellectuele eigendomsrechten rusten. De Klant kan deze informatie slechts aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik in het kader van de My T-Mobile of t-zones diensten. Het gebruiken, kopiëren en/of bewerken van de via My T-Mobile en t-zones aangeboden informatie buiten dit kader is de klant niet toegestaan. De Klant is voor dergelijk gebruik zelf aansprakelijk en vrijwaart T-Mobile tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden in dit verband op enigerlei wijze op T-Mobile zouden kunnen verhalen.

11. T-Mobile behoudt zich het recht voor om de onder My T-Mobile en t-zones aangeboden diensten zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen en/of stop te zetten. Daarnaast eindigt de overeenkomst ter zake van My T-Mobile en t-zones bij het eindigen van de Overeenkomst tussen T-Mobile en de Klant.

12. Indien op My T-Mobile of t-zones informatie wordt aangeboden van Playboy of Michael en Ralf Schumacher geldt het volgende:
12.1. 2002 De belangen van Michael en Ralf Schumacher worden behartigd door Sports Telecom en de rechten worden gebruikt in samenwerking met Wireless Entertainment Services Finland Ltd (WES). Alle rechten voorbehouden.
12.2. 2001 Playboy.com, Inc. PLAYBOY, RABBIT HEAD DESIGN, FEMLIN DESIGN and PLAYMATE are marks of Playboy and used under license by Wireless Entertainment Services Finland Ltd. (WES). All rights reserved.