Duurzame bedrijfsvoering

ISO 14001 is het uitgangspunt

Duurzaam bedrijfsvoering

Verlagen milieueffecten

In maart 2011 ontving T-Mobile als eerste Nederlandse telecomoperator het definitieve ISO 14001 certificaat voor milieumanagement. Met de ISO 14001 milieunormeringen als leidraad willen we de effecten van onze bedrijfsvoering op het milieu beperken. We concentreren ons daarbij op het verbeteren van onze energieprestaties.

De ambitie om volledig klimaatneutraal te ondernemen en daarmee de totale verantwoordelijkheid te dragen voor onze CO2 uitstoot, is in 2011 nog niet behaald. Voor 2012 blijft deze duurzame ambitie ongewijzigd.

CO2 footprint

De criteria van het Greenhouse Gas Protocol, de internationale standaard voor het meten en beheersen van broeikasgassen, vormen de basis van de CO2 footprint die T-Mobile gebruikt als belangrijkste milieu-indicator.

Het uitgangspunt van T-Mobile is om het energieverbruik te verlagen en zoveel mogelijk schone en groene energie te gebruiken. De Climate Neutral Group berekent de CO2 footprint voor T-Mobile.

100% groene energie

T-Mobile heeft in 2010 voor 100% groene elektriciteit en groen gas gebruikt. Dat komt doordat groene stroom of biogas wordt gekocht, of dat elektriciteitsverbruik of gasverbruik wordt gecompenseerd. In 2009 was dit nog 83%.

Energieprestaties

Het T-Mobile netwerk – de masten, de Data Centers, de kantoren en de T-Shops - gebruiken samen een aanzienlijke hoeveelheid energie. En dat geldt ook voor het wagenpark. Alles bij elkaar gaat het om het gebruik van elektriciteit, gas en diesel. Onderdeel van het milieumanagementsysteem ISO 14001 is het Energie Efficiency Plan (EEP 2010-2013) dat het energieverbruik registreert en bewaakt.

We hechten aan het terugdringen van het energieverbruik om een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving. Tegelijkertijd kunnen we er ook een kostenbesparing in onze bedrijfsvoering mee realiseren. Ook in 2011 zijn weer meer smart meters geïnstalleerd. Deze bieden gedetailleerd overzicht in het energieverbruik en op welke momenten het verbruik piekt.

Afval gescheiden inzamelen

T-Mobile doet aan gescheiden inzameling van glas, (vertrouwelijk) papier, (klein) chemisch afval, karton en elektronisch afval. In 2011 zijn meer verschillende afvalstromen geregistreerd en zijn andere verzamelmethodes ingevoerd. Het is de bedoeling om het afval in 2012 nog verder te gaan scheiden.

Mobiliteit

In 2011 is een beleidsplan duurzame mobiliteit ontwikkeld voor het verder terugdringen van CO2 emissies. Dit programma heeft tot doel om aan alle wettelijke eisen ten aanzien van vergroening van mobiliteit op 1 januari 2014 te voldoen. Nevendoelen zijn om medewerkers bewuster te maken van de financiële en duurzame gevolgen van hun vervoerskeuzes, inzicht te geven in vervoersalternatieven en in 2014 een reductie van 40% t.o.v. 2011 te realiseren bij de uitstoot van CO2 door mobiliteitsbewegingen.

De doelstelling t.a.v. het wagenpark is om het brandstofverbruik – en daarmee de CO2 footprint - terug te dringen. Dit is in 2011 gelukt. Hoewel het totaal aantal auto’s en gereden aantal kilometers is toegenomen, was er minder benzine of diesel nodig per verreden kilometer. Dit is een duidelijk effect van het kiezen voor schonere auto’s.

Ambities

We willen onze ISO 14001 certificering voor milieumanagement behouden en met onze duurzame werkwijze bijdragen aan een schonere en groenere wereld.

Aandachtspunten voor 2012 zijn het vergroenen van het wagenpark, het verder terugdringen van de CO2 uitstoot en het verbeteren van onze energie efficiëntie met 7%.